Riik soovib kaotada alaealiste komisjonid

0

Sotsiaalministeeriumis on koostatud eelnõu sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) muutmiseks, mille peaeesmärk on tagada abivajavatele lastele vajalik abi ning seeläbi ennetada laste poolt õigusrikkumiste toimepanemist. Eelnõu kohaselt tunnistatakse alaealise mõjutusvahendite seadus kehtetuks ning sellega kaotatakse alaealiste komisjonid.

Kui õigusrikkumise toime pannud lapse teo taga on abivajadus, aitavad plaanitavad seadusemuudatused sotsiaalministeeriumi spetsialistide hinnangul tagada neile lastele samaväärse võimaluse abi saamiseks teiste abivajavate lastega. Seaduse muudatusega tagatakse parem ligipääs riigi rahastatud sotsiaal­se rehabilitatsiooni teenusele, lepitusteenusele ning luuakse kinnise lasteasutuse teenuse regulatsioon.
Tänaseks on eelnõu vabariigi valitsuse sotsiaalkomisjonis esimesel lugemisel. Seaduse kavandatud jõustumisaeg on 1. jaanuar 2018.

Alaealiste komisjonide asemel kohalik omavalitsus

2015. aastal oli Eestis kokku 66 alaealiste komisjoni, millest 15 tegutsesid maavalitsuste juures ja 51 kohalikes omavalitsustes. Komisjonidesse suunati kokku 1271 alaealist, kellest ligi pool olid 7-13-aastased. Alaealiste komisjonid arutavad alaealiste õigusrikkumisi ja määravad alaealisele vastavalt teo iseloomule ja konkreetsele juhtumile seaduse poolt antud mõjutusvahendite hulgast n-ö karistuse.
Komisjonid on seitsmeliikmelised ning kinnitatakse reeglina pikemaks ajaks. Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste kogemustega inimesed ja politsei esindaja, maavalitsuse komisjoni puhul lisaks veel kriminaalhooldusametnik ja maavalitsuse koosseisuline teenistuja, kes on komisjoni sekretär. Kõik komisjonide liikmed peale sekretäri täidavad alaealiste komisjonile ette nähtud ülesandeid vabatahtlikkuse põhimõttel, töötasu selle eest saamata.
2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud lastekaitseseadus näeb ette selge raamistiku lapse õiguste ja heaolu tagamiseks ning selles on sätestatud protseduur, kuidas kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad peavad lapse abivajadust hindama ja teda abistama. Selles tegevuses toetab kohalikku omavalitsust sotsiaalkindlustusamet.
SHS-i muutmise seaduse eelnõu seletuskirjas öeldakse, et kuigi alaealiste komisjonid on ühelt poolt aidanud otsida lahendusi alaealisele sobivate mõjutusvahendite kohaldamiseks, leevendades sellega mõneti KOV-il lasuva abivajava lapsega tegelemise ülesande raskust, on need teisalt võtnud asjaajamiseks ja komisjonil lasuvate nõuete täitmiseks oluliselt KOV-ide ressurssi. Lisaks ei olnud komisjonide tegevus alati tõhus ega piisavalt lapsesõbralik või paindlik. Alaealiste komisjonide kaotamine võimaldab alaealisi õigusrikkujaid senisest tõhusamalt abistada ning seeläbi ka õigusrikkumisi ennetada ning vähendada kuritegevust üleüldiselt.
Eelnõukohaselt arhiveeritakse enne 2018. aasta 1. jaanuari alaealiste komisjonide menetluses olnud ja lõpetatud alaealise õigusrikkumise asjad ja antakse üle maavanemale 2018. aasta 1. jaanuariks. Laste jaoks tähendab alaealiste komisjonide kadumine, et nende poolt toime pandud tegude tagajärgedega tegelemine lõpeb süüteomenetlusega või nad suunatakse lepitusteenustele. Kui lapse teo taga on aga abivajadus, tegeleb temaga vastavalt lastekaitseseadusele kohalik omavalitsus.

Stina Andok / foto: defenseattorneyutah.com
Loe pikemalt 8. veebruari Raplamaa Sõnumitest