Tuludeklaratsiooni saab esitada Maksu- ja Tolliametile alates 15. veebruarist kuni 31. märtsini 2017

0

Tuludeklaratsiooni peavad esitama:
– kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, ka need, kes 2016. a ettevõtlusest tulu saanud ei ole;
– isikud, kes on saanud kasu vara (väärtpaberid, kinnisasjad) võõrandamisest;
– isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;
– isikud, kes on saanud üüri- või renditulu;
– isikud, kes on saanud tulu välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui ka mittemaksustatav välisriigist saadud palgatulu, pension ja dividendid.
Välismaal teenitud tulude puhul tuleb silmas pidada ka seda, et maksustamisel lähtutakse Eesti seadusandlusest ja riikidevahelistest topeltmaksustamise vältimise lepingutest. Välistulult juba välisriigis tasutud tulumaks võetakse Eestis tulumaksu arvutamisel arvesse vaid tulumaksu tasumist tõendava dokumendi alusel.
Kui isikul tulude deklareerimise kohustust ei ole, kuid ta soovib kasutada maksusoodustust (on tasunud koolituste eest, maksnud eluasemelaenu intresse vms), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada.
Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmeid saab e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.–10. veebruarini. Kui sealt on mõned andmed puudu või erinevad teadaolevatest, siis tuleb andmete esitajaga ühendust võtta ja paluda need ära parandada.
Ühise tuludeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid maksustamisperioodi viimase päeva, s.o 31.12.2016. a seisuga abielus. Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist, võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni. Selliseid deklaratsioone saab esitada üksnes paberkandjal.

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu.

Enam ei ole võimalik tulust maha arvata mootorratta ja -sõiduki A- ja B-kategooria sõidukijuhi koolituse eest makstud tasu ega täiskasvanu huvikoolitusega seotud kulusid, olenemata sellest, mis kooliga tegemist on. See tähendab ka seda, et sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ei esita.
Teine oluline muudatus puudutab üüritulude deklareerimist. Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti. Tähele tasub panna seda, et deklareerida tuleb kogu saadud üüritulu, Maksu- ja Tolliamet maksustab sellest siis 80 protsenti. Kuludokumente selleks esitama ei pea, mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel deklaratsiooni alusel. Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse üksnes elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel, teistele rendi- ja üürituludele see ei laiene. Üüritulu hulka ei loeta tasutud kommunaalmakseid.
Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus ehk 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2700 eurot. Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamisel 2016. aastal oli 1848 eurot (alates teisest lapsest).
Muutunud on ka see, et eluasemelaenu intresside, koolituse ja annetuste täiendav maksuvaba tulu on väiksem kui varem ehk 1920 euro asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro ulatuses.
Uus on ka sel aastal makstav madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakse, mis võib puudutada ka neid möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud. Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tuludeklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see inimene, kellel tagasimakseks õigus, teha taotluse e-maksuametis/e-tollis. Seetõttu palume kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate toetuse saamise tingimused (välja arvatud tulu). Kui tingimused on täidetud ja arvutuste järgi jääb aastane tulu alla 7817 euro, siis saate e-maksuametis/e-tollis tuludeklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka madalapalgalise tulumaksutagastust.

Mida deklareerimisel veel silmas pidada?

Aare Lenk, MTA Rapla teenindusbüroo juht
Loe pikemalt 8. veebruari Raplamaa Sõnumitest