Ohtlikest kaevudest anna teada päästeala infotelefonile 1524

0

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) ja Päästeamet tuletavad meelde, et katmata ja katkiste luukidega kaevudest ning muudest sarnastest ohtlikest rajatistest tuleb teada anda päästeala infotelefonile 1524.
Esmase ohu kõrvaldamiseks peaks ohtliku rajatise avastanud inimene ohuala olemasolevate vahenditega märgistama või piirama.
Infotelefonile 1524 helistajalt küsitakse andmeid rajatise asukoha määramiseks, rajatise tüüpi (nt kaaneta või katkise luugiga kaev, maa-alune mahuti, sisse kukkunud kelder vms), objekti ohtlikkust hinnata aitavaid parameetreid (ava või augu sügavus ja läbimõõt) ning helistaja kontaktandmeid juhuks, kui tekib raskusi rajatise ülesleidmisega.
Päästeala infotelefonile laekunud info ohtlike rajatiste kohta edastatakse kohalikule omavalitsusele, Tehnilise Järelevalve Ametile ja Põllumajandusametile, kes selgitavad välja rajatise omaniku, võtavad omanikuga ühendust, paluvad ohtliku olukorra likvideerida ning jälgivad selle täitmist. Vajadusel tehakse ettekirjutus ohutuse tagamiseks vajalike tegevuste kohta.
Tehnovõrkude kaevusid, vanu veevõtukaevusid, maa-aluseid mahuteid, keldreid ja punkreid ning muid sarnaseid rajatisi on kogu Eestis väga palju. Ohutu rajatis võib ühel hetkel muutuda ohtlikuks vandalismi, varguse või ka hooldamatuse tõttu.
Samuti võib vanemate rajatiste puhul puududa ülevaade nende asukohast ning seisukorrast. Seetõttu on sellistest ohtlikest rajatistest teada andmine väga oluline.