Raplamaa tööturg on sarnane kogu Eesti omaga

1

Ilvi Pere, Eesti Töötukassa Raplamaa osakonna juhataja / Foto: Siim Solman.

Raplamaa tööturg on sarnane kogu Eesti omaga, puudus on töötajatest tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.

Lähema kaheksa aasta jooksul väheneb Eesti tööealine elanikkond 43 000 inimese võrra ning on selge, et tulevikus peab pikenema inimeste tööelu ja vähenema mitteaktiivsete inimeste arv tööturul.
Selleks, et töötajad ja tööandjad teineteist kiiresti leiaksid, noored teaks valida, mida õppima asuda, vanemaealised ja tervislikel põhjustel tööturult eemale jäänud saaksid ennast täiendada ja leida uue väljundi tööturul, tehakse üha rohkem põhjalikke uuringuid ja prognoose.
Töötukassa koostab kaks korda aastas tööjõuvajaduse baromeetrit, millest on kasu nii tööandjale kui ka tööotsijale. Baromeeter prognoosib lühiajalist tööjõuvajadust ametite lõikes. Baromeetri abil saavad tööandjad ja tööotsijad vaadata, millises piirkonnas ja valdkonnas on tööjõu nõudlus kõige suurem, millistel ametialadel on tööturul tööjõu ülejääk, puudujääk või valitseb tasakaal.
Esimesest hindamisest on möödunud kolm aastat ja sel perioodil on tööturul toimunud mitmeid muutusi, aina teravamalt kerkib pinnale probleem – vajalike oskustega töötajaid jääb üha vähemaks.
Rapla maakonna tööjõuvajadust analüüsisid koos töötukassa osakonna spetsialistidega Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse konsultant Ermo Brecher ning maksu- ja tolliameti Rapla teenindusbüroo juhataja Aare Lenk.
2018. aastal on töötuse tase Raplamaal püsinud alla 5%. Tähendab, et tööandjatel on järjest keerulisem sobivaid töötajaid leida, kuid töösoovijatel on võimalus valida mitmete pakkumiste vahel.
Raplamaa tööturg on suures pildis sarnane kogu Eesti omaga. Rahvastiku vananemisega kaasneb vajadus töötajate järele tervishoius ja sotsiaalhoolekandes. Ka Raplamaal ehitatakse uusi hooldekodusid ning luuakse lisakohti olemasolevates, see tähendab kasvavat nõudlust uute töötajate järele. Eriti hinnas on juba kvalifikatsiooni omavad inimesed.
Ehitussektor kogu Eestis kasvab. Raplamaalgi ehitatakse palju ning praegu on pakkuda umbes 70 töökohta erinevates ettevõtetes. Raplamaal otsitakse pidevalt ka töötajaid toiduainetööstustesse, oskustöölisi vajavad metalli-, puidu- ja vineertoodetega tegelevad ettevõtted. Palgad tootmises kasvavad ning ettevõtted toetavad tihti ka tööle sõitu. 33,8% töökohtadest Raplamaal ongi just tööstuses ja ehituses.
Tööpakkumisi on alati kokkadele. Kuigi maakonna kutsehariduskeskustes omandab selle eriala igal aastal hulk noori, ei otsi nad enamasti rakendust Raplamaal ega mitte ka valitud erialal. Põhjuseks on vahetustega töö ning kõrgem palgaootus.
Väga palju pakkumisi on müüjatele, mis tähendab seda, et töötajatel on kerge liikuda ühe tööandja juurest teise juurde, kui pakutakse paremaid tingimusi. Vähem on vaja raamatupidajaid, andmesisestajaid, ametnikke. Järjest enam on neid inimesi, kes lähevad ennast täiendama kutse- või kõrgkooli.
Töötukassa roll töötuse ennetamisel on aasta-aastalt suurenenud. Põhjuseid, miks inimene on ühel hetkel töötu, on mitmeid, samal ajal kurdavad tööandjad, et sobivate oskustega töötajaid on keeruline leida. Seega on üha olulisem, et töötajad/tööotsijad oleksid valmis õppima ja tööandjad toetaksid töötajaid õppimise ajal.
Töötukassalt on võimalik tuge saada nii töötaval, tööd otsival kui ka õppival inimesel. Kõik tööealised, kes soovivad end täiendada või uut kutset omandada, on oodatud töötukassa karjäärinõustaja juurde. Aja saab broneerida e-töötukassas. Võimalus on saada igakuist õppetoetust, töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib.
Erialad on välja valitud tööjõuvajaduse uuringute tulemuste põhjal ja nimekiri on olemas töötukassa kodulehel ning see täieneb igal aastal. Sellel aastal saab töötukassa toel kutse- või kõrgharidust omandada rohkem kui 200 õppekaval eesti ja vene keeles.
Tööjõuvajaduse baromeetriga saab tutvuda lehel https://www.tootukassa.ee/baromeeter. Järgmine tööjõuvajaduse baromeeter ilmub oktoobris.

uuemad vanemad enim hinnatud
Ants
Külaline
Ants

Lihtsalt välja öeldes, Kohila Vineer, Mamma, Maxima. Ärge ilustage. 6