Rapla lasteaedadest 3

Orm Tammepuu

11
Lasteaedade ühinemise koosolek Lasteaaias Kelluke. Foto: Siim Solman.

Valla teerull jätkab sõitu üle Kellukese laste – nii võiks kokku võtta Rapla valla hariduskomisjoni 13. detsembri koosoleku hääletuse tulemused. Hoolimata sellest, et Rapla linnas on lasteaiakohti pigem puudu kui ülearu, hääletati komisjonis peaaegu üksmeelselt nende vähendamise poolt veel 40 koha võrra.
Kellel on lastest ükskõik ja kes kardab oma koha pärast valla toiduahelas, jääb lastevaenuliku eelnõu toetajate südametunnistusele.
Vajadus erilasteaia Pääsupesa remondiks või rekonstruktsiooniks on olnud üleval juba ligi 20 aastat. Ca 10 aastat tagasi jõudis Pääsupesa valla haridusinvesteeringute nimekirjas esimeseks, kuid lükati siis kõrvale ja nii on see tänaseni rahata jäänud. Ja lahendus aastal 2018: paneme ta lihtsalt kinni, viime lapsed üle Kellukesse ja Kellukese järjekorras ootavad lapsed mingu kus tahes?
Selmet luua head tingimused kõikidele lastele, soovib vallavalitsus parandada ühtede heaolu teistelt äravõtmisega. See meenutab vägisi Stalini aega. Näiteks anti siinkirjutaja lähisugulastele Raplas 1950. aastal käsk eluruum vabastada, mida ametnikud ka kenasti põhjendasid: „Saage aru, inimestele on kortereid vaja…“ Samasugust „mõistmist” paistab täna ootavat Rapla vallaametnikud neilt lapsevanematelt, kes on Raplas lasteaiakohtade vähendamise vastu.
Neid lapsevanemaid on palju. 30.oktoobril toimunud koosolekul otsustas Rapla Kellukese lasteaia hoolekogu 1 poolt, 1 erapooletu ning 6 vastuhäälega mitte toetada Pääsupesa lasteaia erirühmade ületoomist Kellukese lasteaeda. Poolt oli muidugi Kellukese kärpimise eestvedaja haridusnõunik Roosimägi, erapooletuks jäi arusaadavalt Kellukese töötaja ja kõik lapsevanemad olid vastu, esindades kuue rühma rohkem kui kahtsada lapsevanemat. On täiesti kindel, et kui korraldada küsitlus kõigi Rapla linna lastevanemate seas, on enamus lasteaiakohtade vähendamise vastu. Kas vallavõim saab sellest aru või peavad ignoreeritud lapsevanemad kollased vestid selga tõmbama?
Sealjuures on ametnike laiskus Pääsupesale käegalöömisel hämmastav. Seisukohavõtuks pole pandud lauale ei hoone ehitustehnilist ekspertiisi ega realistlikku hinnapakkumist ehitise rekonstruktsiooniks, vaid lihtsalt nenditakse, et ahjud ja korstad on vanad, elektrijuhtmestik on „väga väsinud“ jne, mille peale blufitakse silma pilgutamata, et remont maksaks vähemalt 1,5 miljonit eurot ning loomulikult polevat seda mõtet lasteaiale kulutada.
Niisiis kutsun kolmandat korda vallavolikogu mitte hääletama eelnõu poolt, mis ühtede laste lasteaiatingimuste parandamiseks halvendab olukorda palju suuremal hulgal teistel lastel. Lasteaiakohtade kärbe linnas, kus neid niigi ei ole piisavalt, annab väga selge sõnumi lastega peredele – te pole Raplas oodatud. Lapsed ei ole ainult numbrid Exceli tabelis, mida suvalt ümber paigutella.

uuemad vanemad enim hinnatud
Süüdimatusele ütleme ei
Külaline
Süüdimatusele ütleme ei

Olukord on jabur, kindlasti saavad ka vallategelased sellest aru. Kas otsustajaid hammustas ahnus, laiskus või lihtsalt ideoloogiline visioon, kus lapsed mängisid liiga vähe rolli? Mida te tahate Raplale? Täitsa huvitav, annab ikka välja mõelda suunda, kus lapsed polegi olulised 😮 Ega’s midagi, jätame meelde ja proovime tegutseda, et selliseid õlakehitajaid välja vahetada.

külamees
Külaline
külamees

Mul juba lapselapsedki lasteaia east väljas aga kõhedaks teeb küll kui loed, et Pääsupesa remondiks raha ei ole aga miljoneid neelanud kultuurikeskuse jaoks on raha küll ja veel. Ja ärgu keegi hakaku siin halama,et eelmine koosseis tegi. Ka seal olid samad Tamm, Rebel,Mutli , Lukk jne.jne. kes praegu lasteaia väidetavalt müüki tahavad panna.

Andrus Tamm
Külaline
Andrus Tamm

Ma püüan selgitada, et kõnealuse otsuse fookuses ei ole mitte lasteaiakohtade kaotamine, vaid Rapla Erilasteaia Pääsupesa olukorra lahendamine. Vallavanemat alatuks nimetada ei ole ilus. Te tõenäoliselt ei tunne teda ega ei ole temaga sisulistel teemadel vestelnud. Julgen ka tähelepanu juhtida, et nii vallavolikogu enamus kui vallavanem on “võimul” olnud ühe aasta ning selle aasta jooksul on paratamatult põhiaur läinud nelja valla ühinemisega seotud tegevustele. See on olnud väga-väga pingeline ja keeruline töö (aga omaette teema). Kiruda vallavanemat ja tema meeskonda eelmiste aastakümnete pattude eest ei ole mõistlik ega edasiviiv. See ei lahenda kahjuks midagi.

Valdis
Külaline
Valdis

Rapla munitsipaalasutuste probleemistik ei saa olla uuele vallale üllatuslik kuna volikogu liikmete hulgas ja vallavalitsuste koosseisus on piisavalt endiseid ametnikke, kellele antud problemaatika on juba piisavalt kaua teada. Lahenduste otsimise asemel tegeletakse demagoogilise kaitsega, mille intellektuaalne kapatsiteet jääb selgelt lastevanematele alla.

Orm Tammepuu
Külaline
Orm Tammepuu

Eksitada püüate siin Teie, hr Andrus Tamm. Hariduskomisjon kiitis heaks eelnõu, millega likvideeritakse erilasteaed Pääsupesa, selle 19 last asustatakse ümber Kellukesse ja selleks likvideeritakse Kellukeses kaks senist rühma ehk kaotatakse 40 lasteaiakohta. Kellukese lastvanemate vastuseis sellele oli teada vähemalt 10. augusti hoolekogu koosolekust, kuid mõistlikuma lahenduse leidmise asemel on vallavalitsusest tulnud kuude kaupa häma ja jama. Sestap pöördungi avalike kirjadega vallavolikogu poole, et jampslik eelnõu rahvaesindajate poolt laualt pühitaks ja kohustataks vallavalitsust parandama Pääsupesa laste olukorda ilma teistelt lastelt lasteaiakohti ära võtmata. Vallavanema mäng inimeste tunnetele on alatu. Uskumatult küüniline on soovitus, et tervad, targad ja ilusad lapsed võiksid Raplas… Read more »

Andrus Tamm
Külaline
Andrus Tamm

Artiklis toodud seisukohad on osaliselt eksitavad. Hariduskomisjon ei arutanud mitte lasteaiakohtade vähendamist 40 koha võrra vaid Rapla Lasteaia Kelluke ja Rapla Erilasteaia Pääsupesa ümberkorraldamist. Tänaseks on kahjuks laual ainult võimalus valida ühe variandi vahel… (ja siin ei aita hetkel ei möödunud aegade kirumine ega kiitmine) Detsembrikuu Rapla Teatajas on vallavanem Piret Minn teema kohta kirjutanud: “Üks on kindel – aeg ei peatu ning uued proovikivid juba ootavad. Ma tahan, et valla erivajadustega põnnide lasteaia võimalik ümberkorraldamine oleks kantud mõttest „Tervete, tarkade ja ilusate pool sammu tagasi on abivajajale suur samm edasi“. Mõtisklegem selle üle eriti nüüd, heategude hooajal, jõuluajal. Me… Read more »

Henry
Member
Henry

Andrus, See esimene lõik on kahjuks täielik demagoogia. Otsus toob kaasa 40 koha kaotamise ja nii on. Vallavalitsus ei saa olla selline institutsioon, mille minevikku ega olevikku ei saa ega tohi kritiseerida. Otsuseid formuleeritakse võttega, et eelmine vallavalitsus jättis asju tegemata ja meil on nüüd vaja teha ebapopulaarne ja antud juhul ebaratsionaalne otsus ja muid valikuid ei eksisteeri. Hetkel teete teie selle otsuse ja seetõttu lubage end kiruda Antud variant on ainus sel põhjusel, et see on vallale mugav. Vald ei soovi teha abivajajate elu paremaks muutmisel suurt investeeringut. Siit ka põhjus, miks vallavanema jutt ja selle jutu siia panemine… Read more »

Andrus Tamm
Külaline
Andrus Tamm

Lgp Henry! Kui hetkeks teemasse süveneda ja kasutada teie enda mõttekäiku, siis ühe lasteaia maja (Pääsupesa) sulgemisega väheneb Rapla linnas lasteaia kohtade arv 40-19=21 kohta. Kindlasti võib vallavalitsust kui institutsiooni kritiseerida. Juhtisin tähelepanu, et tänast vallavanemat ei ole mõtet halvustada otsuste pärast milliseid tehti 20 või 10 aastat tagasi teiste inimeste poolt. Ja kui te ka tegelikult loeksite otsuse eelnõud (https://atp.amphora.ee/raplavv2017/index.aspx?itm=231591) siis näete et otsust ei ole mitte poole sõnagagi põhjendatud moel et eelkäijad on jätnud midagi tegemata. Ei keskenduta mineviku sarjamisele vaid olemasoleva olukorra lahendamisele. Ja seda keerulist olukorda ei ole loonud tänane vallavanem. Jah mind isiklikult võib kiruda… Read more »

Henry
Member
Henry

Andrus, Olen eelnõud lugenud, tänud muretsemast. Huvitav, kas kusagil on välja toodud tabelina ka see 1,5 miljonit, mis pidavat Pääsupesa renoveerimine maksma minema? Kellukese kohandustööd on väga detailselt välja toodud, Pääsupesa olukorda on puudutatud väga üldsõnaliselt. Kust see rahasumma, 1,5 miljonit, tulnud on? Kas väljatöötatud alternatiivid on ikka mõistlikud? Mina ei pea mõistlikuks eralastehoidude kasutamist. Ettevõtluse elavdamine, nagu avalikul arutelul kosteti, kõlas tragikoomiliselt. Lastehoiu ja lasteaia vahele ei saa lihtsalt võrdusmärki tõmmata. Pole võimalik neid võimalusi kõrvutada, mida laps saab lasteaias või lastehoius. Vahe on sees personalis kui ka ruumidega seotud võimalustes. Võimlemine, muusika, logopeed- lastehoius? Ma arvasin, et vallaametnikud… Read more »

Mugavuspagulane
Külaline
Mugavuspagulane

Mäletan veel selgelt ja valusalt 5 aasta tagust situatsiooni, kus läksin lapsele lasteaia kohta vallast küsima ja oli kiiresti vaja oma kohale tööle naasta, et toita 2 last ja maksta arved. Vastati resoluutselt ja ükskõikselt “enne oleks pidanud mõtlema kui lapsi tegema hakkate!” Laps oli lasteaia järjekorras alates 3 elukuust.

Lapsevanem
Külaline
Lapsevanem

Võiks natuke rohkem selgust sisse tuua antud temaatikasse. Miks vaikitakse maha see fakt, et seoses “Pääsupesa” sundliitmisega kavatsetakse minema lüüa osad “Kellukese” kasvatajad? Sai ka osa võetud lasteaias toimunud koosolekust. Jäi küll mulje, et isikud, kes valda esindavad ja kellele mina, maksumaksja palka maksan, tulevad ja “panevad täiega ümmargust” esitataud küsimustele ja märkustele. Ei, teil seal tore punt koos, et tagaselja on kõik omavahel eelnevalt läbi mõeldud ja otsused juba vastu võetud: “meie otsustasime”, “nii oleks mõistlikum”, jne. Kuid tundus, et lastevanemate reaktsioon mõjus külma duššina, ning tegi mõne tegelase lausa sõnatuks. Ajalehe toimetusele aga suur austus, et hoiata kätt… Read more »